Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας είναι ο κατάλληλος φορέας για να συμπεριλάβει την αρχαιογεωλογική έρευνα των ανοιχτών χώρων. Με το γενικό όρο «αρχαιογεωλογία» ή «γεωαρχαιολογία» νοείται η στενότερη συνεργασία της ιστορίας και της αρχαιολογίας με τις άλλες επιστήμες του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όσες μελετούν την τεταρτογενή. Η οργάνωσή της πρέπει να προβλέπει τη συγκρότηση των εξής αρχείων: α) άμεσες ή έμμεσες φιλολογικές μαρτυρίες, σχετικές με τοπογραφία, κλίμα, γεωμορφολογία, υδρογραφία, κ.ά., β) χάρτες (τοπογραφικούς, γεωλογικούς, υδρογραφικούς, ακτογραφικούς κ.λπ.) και αεροφωτογραφίες, γ) συναφείς πληροφορίες από δημοσιεύσεις παλαιών ανασκαφών.