Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Συνέδριο προς τιμήν του J.D. Muhly
-Το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Θαλής»
-Έκπτωση συνδρομής στο περιοδικό AASC
-Το Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας
-Το θερινό σχολείο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
-Το Δ´ Διεθνές Σιφναϊκό Συμπόσιο
-Archaeometry 2010
Νέες εκδόσεις:
C. Bachhuber και R. Gareth (επιμ.), Roberts Forces of Transformation: The End of the Bronze Age in the Mediterranean,
Αδαμάντιος Σάμψων (επιμ.), The Cave of the Cyclops: Mesolithic and Neolithic Networks in the Northern Aegean, Greece,
τόμ. 1: Intra-Site Analysis, Local Industries, and Regional Site Distribution