Το συγκεκριμένο άρθρο εξετάζει διαχρονικά το φαινόμενο του «θετού» ή «επί πληρωμή» θηλασμού ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, συνεχίζοντας με το Βυζάντιο και τη μεσαιωνική Ευρώπη και καταλήγει με την εξέταση των συνθηκών που έκαναν το θετό θηλασμό να πάρει μεγάλες διαστάσεις στη Γαλλία του 18ου αιώνα.
Καταβλήθηκε προσπάθεια να επισημανθούν όλες οι παράμετροι του φαινομένου: ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές, μέσα στο πλαίσιο και τους περιορισμούς ενός άρθρου.