Η ψηφιακή κληρονομιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας που θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό στο μέλλον. Η διατήρηση της ψηφιακής κληρονομιάς αποτελεί τόσο σημαντικό κλάδο στη συντήρηση όσο και η διατήρηση αρχαιοτήτων ή έργων τέχνης. Το πρόβλημα της διατήρησης της ψηφιακής κληρονομιάς είναι οξύτατο λόγω του όγκου και της ποικιλίας των ψηφιακών αρχείων. Διάφορες μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν διατυπωθεί με βασικότερη τη μετατροπή (migration). Σε αυτό το άρθρο δίνεται έμφαση στο ρόλο του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στον τομέα αυτό και προτείνεται η άμεση ανάπτυξη εκπαιδευτικής υποδομής.