Ο συγγραφέας, ειδικός στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, παρουσιάζει την περίπτωση της λίμνης του Δύστου, ενός απειλούμενου υγρότοπου με υδρόβια πτηνά. Τη λίμνη θέτουν σε κίνδυνο η άντληση νερού, το κάψιμο των καλαμιών και η σε βάρος της επέκταση των χωραφιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, το καλοκαίρι, η λίμνη χάνει εντελώς το νερό της.
Το αστικό δίκαιο αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών, την απόλαυση και την ωφέλεια που προκύπτουν από τη χρήση αγαθών κοινόχρηστων. Στο χώρο του δημοσίου δικαίου, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της λίμνης του Δύστου συνεπάγεται τη δυνατότητα ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολιτών με τη μορφή είτε ενός σωματείου προστασίας του περιβάλλοντος ή μέσα από τους Ο.Τ.Α. Ο συγγραφέας σχολιάζει τις συγκεκριμένες διατάξεις του δημοσίου και του αστικού δικαίου και το Κοινοτικό Δίκαιο που διασφαλίζουν την έννομη προστασία της λίμνης.