Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. η Ελλάδα βλέπει τη γέννηση των μνημειακών ναών. Ξεκινώντας από την ηπειρωτική Ελλάδα, ο δωρικός ρυθμός θα επικρατήσει στις αποικίες της Δύσης, ενώ ο ιωνικός στην ανατολική Ελλάδα και τα νησιά. Τρίτος ρυθμός, ο κορινθιακός, θα περιμένει τον 4ο αιώνα π.Χ. Οι κυριότερες διαφορές δωρικού και ιωνικού ρυθμού σημειώνονται στην ανωδομή τους, πολύ φανερά στα κιονόκρανα. Οι βραχύτεροι και πιο χοντροί δωρικοί κίονες πατούν απευθείας στο στυλοβάτη, όχι σε βάση όπως οι ραδινοί ιωνικοί. Έχουν 16-20 ραβδώσεις με κοίλη τομή που σχηματίζουν μεταξύ τους οξείες ακμές αντί για τις 22-44 ραβδώσεις, χωρισμένες με κατακόρυφη ταινία, των ιωνικών κιόνων.