Πλάι στις πλούσιες πηγές πυριτόλιθου της Νέας Αρτάκης ανακαλύφθηκε ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός πέτρινων εργαλείων από την Παλαιολιθική, τη Μεσολιθική και τη Νεολιθική εποχή. Συλλέχθηκαν 307 εργαλεία που ταξινομήθηκαν με βάση τα τυποτεχνολογικά τους δεδομένα. Η μία ομάδα ανήκει στην Πρώιμη και η άλλη στην Ύστερη Κάτω Παλαιολιθική εποχή της Νέας Αρτάκης. Περιλαμβάνονται 24 χειροπελέκεις, 2 αξίνες, 12 δίπλευροι λιανιστές, 10 κοπανιστήρια-κόφτες, 7 δίπλευρα τσεκούρια και 16 ξέστρα. Για τη λάξευση των εργαλείων αυτής της περιόδου χρησιμοποιείται η τεχνική της άμεσης κρούσης, της εξαντλητικής αποφολίδωσης με άμεση κρούση, η κανονική δευτερογενής επεξεργασία, η τεχνική του κυλινδρικού σφυριού, η τεχνική λεβαλουά και, ελάχιστα, η τεχνική του αμονιού.