Το άρθρο διατρέχει τις εξής περιόδους: Παλαιοχριστιανική και Πρωτοβυζαντινή (4ος-8ος αιώνας), Μεσοβυζαντινή (9ος-12ος αιώνας), Υστεροβυζαντινή ή περίοδο Φραγκοκρατίας (13ος-15ος αιώνας), Μεταβυζαντινή ή περίοδο Τουρκοκρατίας (1470-1833). Για την κάθε περίοδο, ο συγγραφέας α) δίνει το ιστορικό πλαίσιο, β) παρουσιάζει τα μνημεία, γ) εντοπίζει τα προβλήματα. Πίνακας συγκεντρώνει τα κυριότερα μνημεία όλων των περιόδων που ταυτόχρονα αποτυπώνονται σε χάρτη του νησιού. Στο επιλογικό του σημείωμα, ο συγγραφέας επισημαίνει την ανάγκη κατάρτισης ενός «συντάγματος» (corpus) των σωζόμενων τοιχογραφιών, γλυπτών και επιγραφών, αποτύπωσης των εκκλησιαστικών και των οχυρωματικών μνημείων, δημοσίευσης των έργων μικροτεχνίας και των ευβοϊκών «θησαυρών», καταλογογράφησης και σχολιασμένης δημοσίευσης των πηγών και συμπλήρωσης της βιβλιογραφίας. Τέλος, παρουσιάζοντας την εμβρυακή κατάσταση της ανασκαφικής έρευνας και την ανυπαρξία προστασίας των μνημείων, προτείνει την άμεση ίδρυση μιας σωστά επανδρωμένης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ευβοίας και Βορείων Σποράδων.