Η προέλευση του χρυσού της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας θεωρείται εν γένει δυσεπίλυτο ζήτημα. Μία από τις πιθανές περιοχές που συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός αποθέματος χρυσού είναι η Μακεδονία με τα πλούσια κοιτάσματά της. Σε μερικά από τα κέντρα εξόρυξης και μεταποίησης σιδήρου μεταξύ 13ου και 16ου αιώνα, όπως το Άγκιστρο και το Μακρυχώρι, διενεργείτο και παράλληλη εξόρυξη χρυσού. Η μελέτη μεταλλουργικών καταλοίπων από τέσσερις θέσεις υποδεικνύει δύο περιπτώσεις μικρής κλίμακας παραγωγή και δύο μεγάλης κλίμακας ελεγχόμενη δραστηριότητα. Από την έρευνα προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και τη χρήση χώρων εργασίας για την εκμετάλλευση πρώτων υλών και αξιολογείται η τεχνολογική πολυπλοκότητα του βυζαντινού κόσμου.