Με τον όρο «βιοστρωματογραφία» ανασκαφικής θέσης υποδηλώνεται η συνολική εικόνα της στρωματογραφίας σε σχέση με τα παλαιοοικολογικά, πολιτισμικά, χρονολογικά και παλαιοβιολογικά δεδομένα. Βάσει της βιοστρωματογραφίας, οι ανασκαφές διακρίνονται σε α) (παλαιο)ανθρωπολογικές, β) αρχαιολογικές, γ) παλαιοντολογικές. Τα βιοστρωματογραφικά δεδομένα του Σπηλαίου των Πετραλώνων εντάσσονται στην εποχή του Πλειστόκαινου, που υποδιαιρείται σε Κατώτερο, Μέσο και Ανώτερο. Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι το χρονικό όριο του Κάτω-Μέσου Πλειστόκαινου είναι τα 700.000 χρόνια.
Τα ευρήματα του Σπηλαίου των Πετραλώνων, κυρίως παλαιοανθρωπολογικά καθώς και παλαιοβοτανολογικά και παλαιοντολογικά, είναι ηλικίας 550-750 (ή και 600-800) χιλιάδων ετών. Η ανεύρεση λίθινων και οστέινων εργαλείων σχεδόν σε όλα τα στρώματα του Σπηλαίου, ειδικά στα κατώτερα, δείχνει ότι οι Αρχάνθρωποι δεν μπορούσαν να εξαπλωθούν βορειότερα κατά την ψυχρότατη Χαλκιδίκεια περίοδο.
Τα συνδυασμένα δεδομένα των ευρωασιατικών ανασκαφών αλληλοσυμπληρώνουν τη γενική εικόνα της εποχής του Κάτω-Μέσου Πλειστόκαινου, ενώ τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στο Σπήλαιο Πετραλώνων χρησιμεύουν ως αναγκαία πληροφόρηση για την ακριβή βιοστρωματογραφική αλληλουχία και τελικά οδηγούν στην αναθεώρηση των παλαιοανθρωπολογικών θεωριών σχετικά με την εξέλιξη του Ανθρώπου.