Σκοπός της μελέτης μας είναι η παρουσίαση της γεωγραφικής και δημογραφικής κατανομής του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στην Ελλάδα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, μέσω στατιστικής επεξεργασίας των αριθμητικών δεδομένων που προκύπτουν μέσα από πηγές της εποχής (κυρίως ιατρικούς καταλόγους).
Κύριο αντικείμενο της μελέτης μας είναι η αποδελτίωση, η στατιστική επεξεργασία, η παρουσίαση και ο σχολιασμός επί των δεδομένων που προκύπτουν, του Ιατρικού Οδηγού της Ελλάδος, που κατήρτησαν οι εκδότες Ασσαέλ και Μάτσας το 1926. Από την παρουσίαση αυτή και την επεξεργασία του υλικού προκύπτουν ποικίλα συμπεράσματα τόσο για τη χωροταξική κατανομή των ιατρικών ειδικοτήτων και γενικά για τη διάρθρωση του συστήματος υγείας της χώρας εκείνη την εποχή στον ελλαδικό χώρο (ανά Περιφέρεια, Νομό και Πόλη), όσο και για την αντίστοιχη δημογραφική εικόνα της χώρας, αφού η διασπορά του ιατρικού δυναμικού στον γεωγραφικό χώρο αντιστοιχεί –ή τουλάχιστον αναμένεται να συμβαίνει αυτό– στις πληθυσμιακές ανάγκες της χώρας. Παράλληλα, από τη στατιστική επεξεργασία του υλικού μας συνάγονται συμπεράσματα για τις ανάγκες περίθαλψης εκείνη την εποχή, μέσω παρατηρήσεων σχετικά με τον αριθμό ορισμένων ειδικοτήτων ή/και ειδικότερα την αυξημένη ή μη συγκέντρωσή τους σε ορισμένες περιοχές ή την έλλειψή τους σε άλλες, σε συνδυασμό με την καταγραφή νοσοκομείων, κλινικών και γενικά ιδρυμάτων νοσηλείας στις ίδιες περιοχές αναφοράς.
Στη μελέτη μας ενσωματώνονται ορισμένα αντιπροσωπευτικά –ως προς τους αριθμούς– διαγράμματα, προκειμένου να αποδοθεί μια ανάγλυφη εικόνα της γεωγραφικής δημογραφικής κατανομής του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και των ιδρυμάτων νοσηλείας της εποχής του Μεσοπολέμου.