Με βασιλικά διατάγματα, το 1862 και το 1864, καθορίστηκε το πλαίσιο κυκλοφορίας του «Λαχείου υπέρ των Αρχαιοτήτων» και ορίστηκε η «Επιτροπή Φιλαρχαίων» με πρόεδρο τον Γ. Σταύρου και μέλη, εξαιρουμένου του Α.Ρ. Ραγκαβή, διευθυντικά στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων από την πρώτη κλήρωση (1867) αποφασίστηκε να διατεθεί για την ανασκαφή των Δελφών. Μετά το θάνατο (1869) του Γ. Σταύρου, η Επιτροπή Φιλαρχαίων διαλύεται και μεταβιβάζει την ευθύνη του νέου ετήσιου λαχείου «Υπέρ των Αρχαιοτήτων» στην Αρχαιολογική Εταιρεία. Το λαχείο διαφοροποιείται μορφολογικά τόσο στα χρόνια της Επιτροπής Φιλαρχαίων όσο και στις τρεις περιόδους της Αρχαιολογικής Εταιρείας.