Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας χρειάζεται να αποκτήσει τους εξής χώρους: εργαστήριο ανθρωπολογίας και αποθήκη, γεωλογικό εργαστήριο και τράπεζα πετρωμάτων, εργαστήριο βιολογίας, εθνοβοτανολογίας, λιθοτεχνίας, ζωοαρχαιολογίας, τράπεζα για όστρακα σπηλαίων, αρχείο σπηλαίων, εργαστήριο συντήρησης αρχαίων και την κατάλληλη βιβλιοθήκη. Ορίζεται, κατά ειδικότητα, ο αριθμός των ατόμων που πρέπει να στελεχώσουν την Εφορεία. Η Εφορεία πραγματοποιεί αυτοψίες, επεμβαίνει για τη διάσωση σπηλαίων, επιβλέπει τις ανασκαφές από τις περιφερειακές Εφορείες και από τις ξένες σχολές και συνεργάζεται με τον ΕΟΤ. Ο συγγραφέας επισημαίνει πόσο καταστροφική μπορεί να είναι η τουριστική αξιοποίηση σπηλαίων αν δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.