Η νέα στήλη ενημερώνει τόσο τους ειδικούς επιστήμονες όσο και το φιλοπερίεργο κοινό για το συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στην Αρχαιολογία. Παρουσιάζονται: I) διεθνείς συναντήσεις για τις εφαρμογές της Πληροφορικής στην Αρχαιολογία και II) μια επιλογή από διεθνή συνέδρια για τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες. Iα: Computer Applications in Archaeology (CAA): New Techniques for Old Times”, Iβ: Coloquio Internacional de Arqueologia e Informxtica (CIAEI), Iγ: International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) Commission 4: Data Management and Mathematical Methods in Archaeology. IΙα:Museums and the Web 1998, IΙβ: ICOM Triennial Conference: “Museums and Cultural Diversity, Ancient Cultures – New Worlds”, IΙγ: Electronic Imaging and the Visual Arts – EVA, IΙδ: Second European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries.