Παρουσιάζονται τα πιο γνωστά σχήματα αγγείων και αναφέρονται οι κυριότερες χρήσεις τους. Τα αγγεία διακρίνονται ως προς το σχήμα σε κλειστά και ανοιχτά και ως προς τη χρήση κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες. Εδώ παρουσιάζονται τέσσερις από αυτές:
1. Αποθηκευτικά αγγεία: πίθος, αμφορέας, πελίκη και στάμνος
2. Αγγεία για τη μείξη οίνου με νερό: κρατήρας (κιονωτός, ελικωτός, καλυκόσχημος και κωδωνόσχημος), λέβης ή δίνος
3. Αγγεία για την ψύξη του οίνου: ψυκτήρας
4. Αγγεία άντλησης και σερβιρίσματος οίνου: κύαθος, οινοχόη, λάγυνος.