Η υδρία είναι το αγγείο μεταφοράς ή σερβιρίσματος του νερού, γι΄αυτό και έχει τρεις λαβές. Αγγεία πόσεως είναι η κύλικα, ο κάνθαρος, ο μαστός, ο σκύφος ή κοτύλη, το ρυτόν, η φιάλη και άλλα κύπελλα διαφόρων σχημάτων, συχνά με μορφή κεφαλιού γυναίκας ή Αφρικανού. Τα κυρίως τελετουργικά αγγεία περιλαμβάνουν τον γαμικό (ή νυφικό) λέβητα, τη λουτροφόρο και τη πλημοχόη.