Οι γεωδαιτικές μέθοδοι αποτύπωσης του χώρου της ανασκαφής, χρησιμοποιώντας θεοδόλιχο, χωροβάτη, μετροταινία και συχνά ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης αποστάσεων (EDM), πετυχαίνουν μικρή διάρκεια, μονιμότητα των σημείων αναφοράς και ακρίβεια, δεν διακόπτουν τις ανασκαφικές εργασίες, απαιτούν προσωπικό μόνο δύο ατόμων και δίνουν τη δυνατότητα της δημιουργίας αρχείων δεδομένων και αποτελεσμάτων στον υπολογιστή. Το μειονέκτημά τους είναι η αδυναμία απόδοσης των λεπτομερειών ενός αντικειμένου. Το πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι φωτογραμμετρικές μέθοδοι αποτύπωσης που όμως απαιτούν ειδικά όργανα και ειδικευμένο προσωπικό. Στην αποτύπωση των προϊστορικών ευρημάτων της ανασκαφής στο Μάνδαλο Γιαννιτσών χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός γεωδαιτικών μεθόδων και φωτογράφισης με απλή φωτογραφική μηχανή 35mm.