Ο Δήμος Αθηναίων, ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων (ECTP) συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα το 1ο Διεθνές Συνέδριό τους (28-31 Μαΐου 1998). Παρουσιάζονται οι Δέκα Ενότητες Προτάσεων για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό που αποτέλεσαν το κείμενο της Νέας Χάρτας των Αθηνών. Το κείμενο, που επεξεργάστηκαν πολεοδόμοι 17 ευρωπαϊκών χωρών, δεν είναι στατικό και τελεσίδικο. Επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές πόλεις, λαμβάνει υπόψη του προηγούμενες ευρωπαϊκές μελέτες και τα πορίσματα του ΟΗΕ για τους οικισμούς Habitat II, αποδέχεται την έννοια της Αειφορίας και επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.