Είναι ζητούμενο για την Ελλάδα να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό τεχνολογικό περιβάλλον της, όσον αφορά στο δίπολο πολιτισμού και νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα για τα ελληνικά μουσεία είναι απαραίτητα σημαντικά βήματα. Μεταξύ άλλων, απαιτείται η χρήση προηγμένων εκθεσιακών υπηρεσιών πληροφόρησης και μάθησης μέσω προϊόντων που βασίζονται στην διάδραση, η συντονισμένη και συστηματική ηλεκτρονική επιστημονική τεκμηρίωση του πολιτιστικού τους αποθέματος, η περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (cd-rom, δικτυακών ηλεκτρονικών εκδόσεων), η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων τους, η αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων μουσειακών δικτυακών τόπων κ. ά. Τα παραπάνω προϋποθέτουν παρακολούθηση των νέων κάθε φορά προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης του τομέα των νέων τεχνολογιών αλλά και ανάπτυξη στρατηγικών, αρχών και πρακτικών που θα σχετίζονται με την ίδια τη φυσιογνωμία και το μέλλον των μουσείων.