Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Νομισματικού Μουσείου απευθύνεται στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Πριν από την επίσκεψη, αποστέλλεται στον εκπαιδευτικό «Ενημερωτικός Φάκελος» με: α) ενημερωτικό φυλλάδιο, β) ανάτυπο άρθρου που παρουσιάζει τη φιλοσοφία του Προγράμματος και περιγράφει τη δραστηριότητα των παιδιών στο Μουσείο, γ) Πληροφορίες και οδηγίες για το παιχνίδι «Το Κυνήγι του Θησαυρού» και δ) Το βασικό Φυλλάδιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που κατευθύνει τους μαθητές πάνω από τις προθήκες.
Τις μοναχικές επισκέψεις του εκπαιδευτικού με την τάξη του διευκολύνουν η διάθεση του βασικού Φυλλαδίου από άλλα μουσεία και το πρόγραμμα του Νομισματικού Μουσείου «Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών».