Πρόκειται για την αποκατάσταση μιας παράλειψης εκ μέρους του περιοδικού που, στο τεύχος 16, στο άρθρο των Δ.-Δ. Μπαλοδήμου και Στ. Δογγούρη, δεν δημοσίευσε πέντε σχέδια που συνόδευαν το κείμενο. Παρατίθεται η εισαγωγή του άρθρου και τα σχέδια του σπηλαίου Σφάραγκας στο Λιθί της Χίου.