Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Συνέδρια

Οργανώθηκε στη Μονεμβασία (20-22 Ιουλίου) το Β΄ Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης με θέμα την Πελοπόννησο κατά την εποχή των Παλαιολόγων – Στο πλαίσιο του εορτασμού των 900 χρόνων ιστορίας της μονής του Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο, οργανώθηκε στο νησί Διεθνές Συνέδριο (22-24 Σεπτεμβρίου 1988), με θέμα: «Θεολογία, τέχνη και ιστορία ενός ιερού τόπου»

Βιβλία

Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, τόμ. Α΄-Β΄, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Κρήτης, 1987-1988 – ΕΤΒΑ, Τεχνολογία, τχ. 3 – Αγνή Ξενάκη-Σακελλαρίου, Peinture en metal à l’époque mycénienne, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1989 – J.C. Courtois, J. και E. Lagarce, Enkomi, le Bronze recent à Chypre, Fondation A.G. Leventis, Λευκωσία 1986