Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που θέτει η νέα δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς; Η διεθνής εμπειρία περιλαμβάνει τη λύση της «τυπολογικής ένταξης», την αντίθετή της στάση της «διακοπής», τη συμβιβαστική αντιμετώπιση της «αναλογίας» ή και συνδυασμούς αυτών των θέσεων. Όμως μόνο η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε οικισμού εξασφαλίζει ότι ούτε τα εξομοιωτικά αποτελέσματα που επιβάλλουν οι ειδικοί οικοδομικοί κανονισμοί θα επικρατήσουν, ούτε η ελευθερία της δημιουργικής αρχιτεκτονικής θα παρεμποδιστεί.
Ο ιστός του οικισμού αναλύεται σε τέσσερα συστήματα: το σύστημα των οικοπέδων, το οδικό σύστημα, το σύστημα των κτισμένων χώρων και το σύστημα των υπαίθριων χώρων. Οι πληροφορίες καταγράφονται σε δύο σχέδια. Το πρώτο περιγράφει και αναλύει τη διανομή της γης, τη δομή του οδικού δικτύου και τις σχέσεις μεταξύ οικοπέδων και δρόμων. Στο δεύτερο σχέδιο περιγράφονται και αναλύονται οι σχέσεις μεταξύ κτισμένων και υπαίθριων χώρων. Η αλληλοεπίθεση των δύο σχεδίων δημιουργεί ένα τρίτο σχέδιο που ανασυνθέτει τον πολεοδομικό ιστό. Ακολουθεί η αποτύπωση των κτισμάτων του οικισμού σε τυπολογικό επίπεδο. Οι επιμέρους αποτυπώσεις συντίθενται σε επίπεδο οικισμού ή επιλεγμένων τμημάτων του. Δημιουργείται έτσι το υπόβαθρο για την τυπολογική ανάλυση και τις προγραμματικές προτάσεις επέμβασης στον οικισμό.